เกี่ยวกับสาขา


            การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการจึงมีการพัฒนาหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ และวิถีทางเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆมีการรวมตัวในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้นในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของเทคนิคการตลาด และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาดขององค์กร และกิจกรรมจะเรียกว่าการจัดการการตลาด, กลยุทธ์หรือการกำหนดราคาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการตลาดเพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงเส้นทางนักการตลาดมืออาชีพ ที่พร้อม เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารการตลาด ด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการขยายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด มุ่งเน้นการสร้างทักษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ กระบวนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำตลาดค้าปลีก การสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์ การทำตลาดออนไลน์ รวมถึงการนำเอาแนวคิดอันจะนำมาซึ่งแนวทางในการปรับตัวและเตรียมตัวสำหรับภาคส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “วิถีชีวิตแห่งยุคดิจิตอล” เป็นสัญญาณให้เห็นว่าดิจิตอลกำลังเป็นส่วนหนึ่งในโลกชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในมุมหนึ่งของนักการตลาดมองว่าคือ การเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคไปจากเดิม