ติดต่อเรา


แขนงการตลาด
ลำดับ
ตำแหน่งทางวิชาการ
รายนามคณาจารย์
WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์ดร.ณัฐพงษ์เตชะรัตนเสฏฐ์https://www.elfms.ssru.ac.th/nattapong_te/nattapong.te@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัมมามนตร์คุณรัตนาภรณ์https://www.elfms.ssru.ac.th/julairat_kh/julairat.kh@ssru.ac.th
3อาจารย์ดร.พัฒนาศิริโชติบัณฑิตhttps://www.elfms.ssru.ac.th/pattana_si/pattana.te@ssru.ac.th
4อาจารย์
วรางคณาจิตราภัณฑ์https://www.elfms.ssru.ac.th/varangkana_ch/varangkana.te@ssru.ac.th
5อาจารย์
ปัณณิกาโพธิเวชเทวัญhttps://www.elfms.ssru.ac.th/jiraya_po/jiraya.te@ssru.ac.th
6อาจารย์
พรรณรังสีอินทร์พยุงhttps://www.elfms.ssru.ac.th/pannarungsri_in/pannarungsri.te@ssru.ac.th
7อาจารย์
เทพเหมือนฟูhttps://www.elfms.ssru.ac.th/thep_mu/thep.te@ssru.ac.th
8รองศาสตราจารย์
ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
https://www.elfms.ssru.ac.th/wanida_su
wanida.su@ssru.ac.th
9อาจารย์
ชุติมาคล้ายสังข์https://www.elfms.ssru.ac.th/chutima_kl/chutima.te@ssru.ac.th
10อาจารย์ดร.อิทธิภูมิพรหมมาhttps://www.elfms.ssru.ac.th/ittipoom_pr/ittipoom.pr@ssru.ac.th
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัตรา
กาญจโนภาส
https://elfms.ssru.ac.th/supattra_ka
supattra.ka@ssru.ac.th
12อาจารย์
ดร.
ลดาพร
พิทักษ์
 https://elfms.ssru.ac.th/ladaporn_pi
ladaporn.pi@ssru.ac.th