อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาการตลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
Email : chutima.kl@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/chutima_kl/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
Email : nattapong.te@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/nattapong_te
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต
Email : pattana.si@ssru.ac.th
website : www.elfms.ssru.ac.th/pattana_si/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์
Email : thammamonr.kh@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/thammamonr_kh

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จิตราภัณฑ์
Email : varangkana.ch@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/varangkana_ch/
อาจารย์ ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ
Email : jiraya.po@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/punnika_po/
อาจารย์ เทพ เหมือนฟู
Email : thep.mu@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/thep_muรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
Email : wanida.su@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/wanida_su
 อาจารย์ พรรณรังสี อินทร์พยุง
Email : pannarungsri.in@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/pannarungsri_in/
อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา
Email : ittipoom.pr@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/ittipoom_prผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส
Email : supattra.ka@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/supattra_ka
อาจารย์ ดร.ลดาพร พิทักษ์
Email : ladaporn.pi@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/ladaporn_pi