อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาการตลาด


ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิย์ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

ปริญญาเอก    :  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท       :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต


ปริญญาเอก :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท  :      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  :      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

ปริญญาเอก   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี     การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email : 
julairat.kh@ssru.ac.th

ปริญญาโท   :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี   :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด

ปริญญาเอก   :   อยู่ระหว่างการศึกษา
ปริญญาโท      :   การศึกษามหาบัณฑิต  (ธุรกิจศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี     :    ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ) , วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
website :  www.teacher.ssru.ac.th/jiraya_po/ 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการตลาด
Email :  chatcharin.sa@ssru.ac.thปริญญาโท  : บธม.บริหารธุรกิจ (MBA) ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(มนุษย์ศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา