หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ออกฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สถานประกอบการชั้นน า ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ออกฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สถานประกอบการชั้นน า ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

admin market
2018-10-09 11:16:51